Denver, Colorado

MAT1 Matematika 1

Zkouškové písemky AR 2016/2017

15.1.2019 pdf (234,35 kB) zkoušková písemná práce, 1. termín
22.1.2019 pdf (230,51 kB) zkoušková písemná práce, 2. termín
29.1.2019 pdf (227,02 kB) zkoušková písemná práce, 3. termín
5.2.2019 pdf (233,90 kB) zkoušková písemná práce, 4. termín
12.2.2019 pdf (235,52 kB) zkoušková písemná práce, 5. termín

Průběh přednášek

po 1.10. 1. Úvodní přednáška. Úvod: Množiny, výroky, operace s výroky.
čt 4.10. 2. Úvod: Výroky. Číselné množiny. Důkaz sporem. Důkaz matematickou indukcí. Intervaly. Omezenost množin. Absolutní hodnota.
po 8.10. 3. Absolutní hodnota. Funkce: definiční obor, obor hodnot, graf funkce, polynomy, dělení polynomů. Základní funkce (odmocnina, racionální funkce, signum, absolutní hodnota)
čt 11.10. 4. Funkce: algebraické kombinace funkcí, složené funkce, prostá funkce, inverzní funkce.
po 15.10. 5. Funkce: parita funkce, obraz a vzor množiny při zobrazení funkcí. Limita funkce: definice, jednostranné limity, příklady.
čt 18.10. 6. Limita funkce: definice, jednoznačnost limity, příklady, limity v nekonečnu, příklady, nedefinované výrazy, důležité příklady.
po 22.10. 7. Limita funkce: nedefinované výrazy, důležité příklady, sendvičová věta, goniometrické limity. Asymptoty funkcí. Spojitost funkce: definice
čt 25.10. 8. Spojitost funkce a vlastnosti spojitých funkcí: Bolzano, Darboux, Weierstrass. Derivace funkce: definice, věta o limitě, základní vlastnosti.
po 29.10. 9. Derivace funkce: definice, derivace součinu a podílu, derivace polynomu, derivace sin, cos, Leibnizovo pravidlo, derivace složené funkce.
čt 1.11. přednáška není
po 5.11. 10. Derivace funkce: derivace složené funkce, derivace inverzní funkce, tečna, normála. Derivace cyklometrických funkcí.
čt 8.11. 11. Monotonie. Lokální a globální extrémy. Nutná podmínka extrému, stacionární bod, test extrému dle 1. derivace.
po 12.11. přednáška není
čt 16.11. přednáška není
po 19.11. 12. Stacionární bod, lokální a globální extrémy, test extrému dle 1. a 2. derivace. Konvexní a konkávní funkce. L'Hôpitalovo pravidlo. Integrální počet: Primitivní funkce, neurčitý integrál, per partes,
čt 23.11. 13. Integrální počet: Primitivní funkce, neurčitý integrál, per partes, substituce.Integrální počet: Určitý integrál.
po 26.11. 14. Integrální počet: Určitý integrál. Základní integrály, Newtonova formule, per partes, substituce.Vlastnosti určitého integrálu, věta o střední hodnotě. Transcendentní funkce: algebraické a transcendentní číslo, definice algebraické a transcendentní funkce.
čt 29.11. přednáška není
po 3.12. 15. Logaritmické funkce, přirozený logaritmus. Číslo e. Transcendentní funkce: Exponenciální funkce. Obecná mocnina.
čt 6.12. 16. Příklady. Hyperbolické funkce: cosh, sinh, tgh, cotgh.
po 10.12. 17. Hyperbolické funkce a k nim funkce inverzní. Příklady. Shrnutí integračních vzorců.
čt 13.12. přednáška není
po 17.12. 18. Aplikace integrálu: výpočet plochy, polohy těžiště, délka grafu funkce.
čt 20.12. 19. (poslední přednáška)

Zápočet 01MAT1

 • Podmínky udělení zápočtu:
  • řádná docházka na cvičení a přednášky (viz níže)
  • aktivita na cvičeních (viz níže)
 • Docházka:
  • účast na přednáškách a na cvičeních je povinná
  • povoleny jsou nejvýše tři neomluvené absence na přednáškách a nejvýše tři neomluvené absence na cvičeních
  • vyšší počet absencí je nutné omluvit potvrzením o pracovní neschopnosti
  • při absenci na více než šesti cvičeních nebo na více než šesti přednáškách budou stanoveny individuální podmínky zisku zápočtu
  • pozor: absence je nutné omluvit neprodleně na dalším navštíveném cvičení/přednášce, jinak nebude omluvenka přijata
 • Mini testy na cvičeních:
  • 18 za semestr, trvání max. 10 minut, z každé max. 5 bodů
  • při neúčasti na cvičení nemá student na náhradní test nárok
  • tabulky, počítadla, počítače, mobily, kalkulačky apod. nejsou povoleny
  • při testech není povoleno mít zakryté uši (sluchátka, čepice, šátky apod.)
  • pozor: při podvodném jednání (např. opisování) ztrácíte automaticky možnost získat zápočet
 • Aktivita na cvičeních:
  • za správné řešení příkladů u tabule během semestru je možné celkově získat až 10 bodů
  • při odmítnutí počítání u tabule, dlouhodobé nepřipravenosti nebo vyrušování na cvičeních je cvičící oprávněn neudělit zápočet kdykoliv během semestru
 • Konzultace:
  • konzultace ke cvičením zajišťují cvičící většinou po domluvě podle jejich časových možností
  • konzultace k teorii z přednášky zajišťuje přednášející po domluvě (emailem nebo ideálně na konci přednášky)
  • na konzultace je nutné přinést pouze ty příklady, u kterých jste se zasekli během jejich řešení
  • konzultace neslouží k nahrazování nenavštíveného cvičení ani přednášky
 • Význam bodů u zkoušky:
  • 0-40 bodů: u ústní části zkoušky je nutné zodpovědět 4 otázky ze 4 položených
  • 40-60 bodů: u ústní části zkoušky je nutné zodpovědět 3 otázky ze 3 položených
  • 60-80 bodů: u ústní části zkoušky stačí zodpovědět 3 otázky ze 4 položených
  • 80-100 bodů: u ústní části zkoušky stačí zodpovědět 2 otázky ze 4 položených
  • 90-100 bodů: uznána písemná část zkoušky (pouze na prvním navštíveném termínu)

  Zkouška 01MATZ1

 • Písemná část zkoušky:
  • Písemná část trvá 100 minut a skládá se z náhodně vybraných příkladů ze sbírky Matematika 1 Příklady.
  • Ke složení písemné části zkoušky stačí získat alespoň 10 bodů - viz pokyny v ukázkové zkouškové písemce pdf (111,14 kB) .
  • Datum: Termín:
 • Ústní část zkoušky:
  • Ústní část zkoušky se skládá z otázek vybraných ze seznamu otázek k ústní části zkoušky pdf (90,30 kB) a uplatňují se pravidla (viz výše "Význam bodů u zkoušky") podle získaného počtu bodů (viz seznam).
  • Datum: Termín:
 • Termíny zkoušek budou vypsány v KOS. Písemná část zkoušky obvykle začíná v 9:00, sraz před T-111. Oznámení výsledků písemné části je mezi 11:30 a 12:00 v T-111 a ústní část zkoušky začíná obvykle po obědě po 13:00.
 • Na zkoušku je nutné se přihlásit v KOS a přijít včas.
 • Podvádění u zkoušky není tolerováno. Počítače, mobily, kalkulačky apod. nejsou při zkoušce povoleny. Při zkoušce není povoleno mít zakryté uši (sluchátka, čepice, šátky apod.). V případě podvodného jednání u zkoušky dochází automaticky ke ztrátě zápočtu a postupuje se podle Zkušebního řádu, Článek 13. odstavec. 9.
 • U zkoušky je nutné se prokázat platným dokladem o studiu (index/průkaz studenta).
 • Studenti, kteří získali na cvičeních potřebný počet bodů k uznání písemné části zkoušky, jsou z této klasifikováni stupněm A a dostaví se až k ústní části.
 • Doporučené materiály ke studiu MAT1

  Doplňující online materiály

  Zajímavosti


  Copyright © Radek Fučík. All rights reserved. Version 2015.12