Kyoto, Japan

MAT2 Matematika 2 LS

Vyhlášky

14.2.2018Z důvodu turnusového praktika JCH (od 1.4.2018 do 10.4.2018) je předmět 01MAT2 v LS vyučován v komprimované podobě 8 hodin týdně (místo 6 hodin). Rozpis přednášek je zveřejněn níže.

Průběh přednášek

út 19.2. 1. Úvodní přednáška. Integrace racionální funkce.
čt 21.2. 2. Zobecněný Riemannův integrál: definice, kritéria konvergence.
út 26.2. 3. Zobecněný Riemannův integrál: kritéria konvergence, Newtonova formule, výpočet zobecněného integrálu.
čt 28.2. 4. Zobecněný Riemannův integrál - příklad. Kartézský systém souřadnic.
út 5.3. 5. Kartézský systém souřadnic. Kuželosečky: kružnice, elipsa, hyperbola.
čt 7.3. 6. Kuželosečky: parabola. Polární souřadnice: definice, symetrie.
út 12.3. 7. Polární souřadnice: definice, symetrie, kreslení, příklady křivek, plocha.
čt 14.3. 8. Polární souřadnice: vzdálenost. Křivky dané parametricky: úvod, příklady, tečna.
út 19.3. 9. Křivky dané parametricky: plocha, délka křivky v polárních souřadnicích, povrch a objem rot. těles. Supremum a infimum.
čt 21.3. 10. Supremum a infimum: věty, příklady.
út 26.3. 11. Posloupnosti: definice, monotonie, omezenost, limita.
čt 28.3. 12. Posloupnosti reálných čísel: Limes inferior, limes superior, počítání limit, Heineho věta, Cauchyho vzorec, Stolzův vzorec.
út 2.4. přednáška není: turnusová praktika JCH
čt 4.4. přednáška není: turnusová praktika JCH
út 9.4. přednáška není: turnusová praktika JCH
čt 11.4. přednáška není: turnusová praktika JCH
út 16.4. 13. Posloupnosti reálných čísel: číslo e, důležité limity.
čt 18.4. 14. Nekonečné řady, součty vybraných konečných řad. Definice nekonečné řady a geometrická řada. Řady - kriteria konvergence pro řady s nezápornými členy: Integrální kriterium. ZSK, LSK, Cauchyho a d'Alembertovo kriterium.
út 23.4. 15. Řady - kriteria konvergence pro řady s nezápornými členy: ZSK, LSK, Cauchyho a d'Alembertovo kriterium. Příklady. Absolutní konvergence.
čt 25.4. 16. Řady - Absolutní konvergence. Riemannova věta. Neabsolutně konvergentní řady. Alternující řady a příklady. Taylorův polynom.
út 30.4. 17. Taylorův polynom, zbytek Taylorova polynomu. Taylorova řada. Základní rozvoje.
čt 2.5. 18. Taylorova řada. Mocninné řady: konvergence.
út 7.5. přednáška není
čt 9.5. 19. Mocninné řady: konvergence, derivování a integrace. Sčítání řad. (poslední přednáška)

Zápočet 01MAT2

 • Podmínky udělení zápočtu:
  • řádná docházka na cvičení a přednášky (viz níže)
  • aktivita na cvičeních
  • body - celkem je možné získat 100 bodů:
   • 0-20 bodů: zápočet nelze udělit
   • 20-40 bodů: podmíněný zápočet, kdy k získání zápočtu je nutné složit písemnou část zkoušky
   • 40-100 bodů: zisk zápočtu
 • Docházka:
  • účast na přednáškách a na cvičeních je povinná
  • povoleny jsou nejvýše tři neomluvené absence na přednáškách a nejvýše tři neomluvené absence na cvičeních
  • vyšší počet absencí je nutné omluvit potvrzením o pracovní neschopnosti
  • při absenci na více než šesti cvičeních nebo na více než šesti přednáškách budou stanoveny individuální podmínky zisku zápočtu
  • pozor: absence je nutné omluvit neprodleně na dalším navštíveném cvičení/přednášce, jinak nebude omluvenka přijata
 • Mini testy na cvičeních:
  • 18 za semestr, trvání max. 10 minut, z každé max. 5 bodů
  • při neúčasti na cvičení nemá student na náhradní test nárok
  • tabulky, počítadla, počítače, mobily, kalkulačky apod. nejsou povoleny
  • při testech není povoleno mít zakryté uši (sluchátka, čepice, šátky apod.)
  • pozor: při podvodném jednání (např. opisování) ztrácíte automaticky možnost získat zápočet
 • Aktivita na cvičeních:
  • za správné řešení příkladů u tabule během semestru je možné celkově získat až 10 bodů
  • při odmítnutí počítání u tabule, dlouhodobé nepřipravenosti nebo vyrušování na cvičeních je cvičící oprávněn neudělit zápočet kdykoliv během semestru
 • Konzultace:
  • konzultace ke cvičením zajišťují cvičící většinou po domluvě podle jejich časových možností
  • konzultace k teorii z přednášky zajišťuje přednášející po domluvě (emailem nebo ideálně na konci přednášky)
  • na konzultace je nutné přinést pouze ty příklady, u kterých jste se zasekli během jejich řešení
  • konzultace neslouží k nahrazování nenavštíveného cvičení ani přednášky
 • Význam bodů u zkoušky:
  • 20-40 bodů: u ústní části zkoušky je nutné zodpovědět 4 otázky ze 4 položených
  • 40-60 bodů: u ústní části zkoušky je nutné zodpovědět 3 otázky ze 3 položených
  • 60-80 bodů: u ústní části zkoušky stačí zodpovědět 3 otázky ze 4 položených
  • 80-100 bodů: u ústní části zkoušky stačí zodpovědět 2 otázky ze 4 položených
  • 90-100 bodů: uznána písemná část zkoušky (pouze na prvním navštíveném termínu)

  Zkouška 01MATZ2

 • Písemná část zkoušky:
  • Písemná část trvá 100 minut a skládá se z náhodně vybraných příkladů ze sbírky Matematika 2 Příklady.
  • Ke složení písemné části zkoušky stačí získat alespoň 10 bodů - viz pokyny v ukázkové zkouškové písemce pdf (98,63 kB) .
  • Datum: Termín:
 • Ústní část zkoušky:
  • Ústní část zkoušky se skládá z otázek vybraných ze seznamu otázek k ústní části zkoušky pdf (93,98 kB) a uplatňují se pravidla (viz výše "Význam bodů u zkoušky") podle získaného počtu bodů (viz seznam).
  • Datum: Termín:
 • Termíny zkoušek budou vypsány v KOS. Písemná část zkoušky obvykle začíná v 8:30, učebna viz KOS. Oznámení výsledků písemné části je mezi 11:30 a 12:00 v T-111 a ústní část zkoušky začíná obvykle po obědě po 13:00.
 • Na zkoušku je nutné se přihlásit v KOS a přijít včas.
 • Podvádění u zkoušky není tolerováno. Počítače, mobily, kalkulačky apod. nejsou při zkoušce povoleny. V případě podvodného jednání u zkoušky se postupuje podle zkušebního řádu, Článek 13. odstavec. 9.
 • pozor: při podvodném jednání (např. opisování) ztrácíte automaticky zápočet
 • U zkoušky je nutné se prokázat platným dokladem o studiu (index/průkaz studenta).
 • Studenti, kteří získali na cvičeních potřebný počet bodů k uznání písemné části zkoušky, jsou z této klasifikováni stupněm A a dostaví se až k ústní části.
 • Doporučené materiály ke studiu MAT2

  Doplňující online materiály


  Copyright © Radek Fučík. All rights reserved. Version 2015.12