Moravský Kras, ČR

MAT2 Matematika 2 LS

Vyhlášky

26.3.2017Předposlední termín z MATZ1 jsem vypsal na 4.5. - přihlašujte se v KOSu.
17.2.2017Z důvodu turnusového praktika JCHI (od 2.5.2017 do 15.5.2017) je předmět 01MAT2 v LS vyučován v komprimované podobě 8 hodin týdně (místo 6 hodin).

Průběh přednášek

út 21.2. 1. Úvodní přednáška. Integrace racionální funkce.
čt 23.2. 2. Zobecněný Riemannův integrál: definice, kritéria konvergence.
út 28.2. 3. Zobecněný Riemannův integrál: kritéria konvergence, Newtonova formule, výpočet zobecněného integrálu. Kartézský systém souřadnic.
čt 2.3. 4. Kuželosečky: kružnice, elipsa, hyperbola.
út 7.3. 5. Kuželosečky: hyperbola a parabola. Polární souřadnice: definice.
čt 9.3. 6. Polární souřadnice: definice, symetrie, kreslení, příklady křivek, plocha.
út 14.3. 7. Polární souřadnice: příklady křivek. plocha, vzdálenost. Křivky dané parametricky: úvod, příklady.
čt 16.3. 8. Křivky dané parametricky: délka křivky, plocha, povrch a objem rot. těles.
út 21.3. 9. Supremum a infimum.
čt 23.3. 10. Supremum a infimum: příklady. Posloupnosti: definice, monotonie, omezenost, limita.
út 28.3. 11. Posloupnosti reálných čísel: Limes inferior, limes superior, počítání limit, Heineho věta.
čt 30.3. 12. Posloupnosti reálných čísel: Heineho věta, Cauchyho vzorec, Stolzův vzorec., důležité limity.
út 4.4. 13. Posloupnosti reálných čísel: důležité limity. Nekonečné řady, součty vybraných konečných řad.
čt 6.4. 14. Definice nekonečné řady a geometrická řada. Řady - kriteria konvergence pro řady s nezápornými členy: Integrální kriterium.
út 11.4. 15. Řady - kriteria konvergence pro řady s nezápornými členy: ZSK, LSK, Cauchyho a d'Alembertovo kriterium. Příklady. Absolutní konvergence. Riemannova věta.
čt 13.4. 16. Neabsolutně konvergentní řady. Alternující řady.Odhad součtu alternující řady. Taylorův polynom.
út 18.4. 17. Taylorův polynom, zbytek Taylorova polynomu. Taylorova řada.
čt 20.4. 18. Taylorova řada. Mocninné řady: konvergence.
út 25.4. 19. Mocninné řady: konvergence, derivování a integrace. Sčítání řad. (poslední přednáška)

Zápočet 01MAT2

 • Podmínky udělení zápočtu:
  • řádná docházka na cvičení a přednášky (viz níže)
  • aktivita na cvičeních
  • body - celkem je možné získat 100 bodů:
   • 0-20 bodů: zápočet nelze udělit
   • 20-40 bodů: podmíněný zápočet, kdy k získání zápočtu je nutné složit písemnou část zkoušky
   • 40-100 bodů: zisk zápočtu
 • Docházka:
  • účast na přednáškách a na cvičeních je povinná
  • povoleny jsou nejvýše tři neomluvené absence na přednáškách a nejvýše tři neomluvené absence na cvičeních
  • vyšší počet absencí je nutné omluvit potvrzením o pracovní neschopnosti
  • při absenci na více než šesti cvičeních nebo na více než šesti přednáškách stanovím individuální podmínky zisku zápočtu
  • pozor: absence je nutné omluvit neprodleně na dalším navštíveném cvičení/přednášce, jinak nebude omluvenka přijata
 • Mini testy na cvičeních:
  • 18 za semestr, trvání max. 10 minut, z každé max. 5 bodů
  • při neúčasti na cvičení nemá student na náhradní test nárok
  • tabulky, počítadla, počítače, mobily, kalkulačky apod. nejsou povoleny
  • pozor: při podvodném jednání (např. opisování) ztrácíte automaticky možnost získat zápočet a tím plynule pokračovat ve studiu
 • Aktivita na cvičeních:
  • za aktivitu u tabule během semestru je možné získat celkem max. 10 bodů
 • Význam bodů u zkoušky:
  • 20-40 bodů: u ústní části zkoušky je nutné zodpovědět 4 otázky ze 4 položených
  • 40-60 bodů: u ústní části zkoušky je nutné zodpovědět 3 otázky ze 3 položených
  • 60-80 bodů: u ústní části zkoušky stačí zodpovědět 3 otázky ze 4 položených
  • 80-100 bodů: u ústní části zkoušky stačí zodpovědět 2 otázky ze 4 položených
  • 90-100 bodů: uznána písemná část zkoušky (pouze na prvním navštíveném termínu)

  Zkouška 01MATZ2

 • Písemná část zkoušky:
  • Písemná část trvá 100 minut a skládá se z náhodně vybraných příkladů ze sbírky Matematika 2 Příklady.
  • Ke složení písemné části zkoušky stačí získat alespoň 10 bodů - viz pokyny v ukázkové zkouškové písemce pdf (98,63 kB) .
  • Datum: Termín:
 • Ústní část zkoušky:
  • Ústní část zkoušky se skládá z otázek vybraných ze seznamu otázek k ústní části zkoušky pdf (93,98 kB) a uplatňují se pravidla (viz výše "Význam bodů u zkoušky") podle získaného počtu bodů (viz seznam).
  • Datum: Termín:
 • Termíny zkoušek budou vypsány v KOS. Písemná část zkoušky obvykle začíná v 9:00, sraz před T-111. Oznámení výsledků písemné části je mezi 11:30 a 12:00 v T-111 a ústní část zkoušky začíná obvykle po obědě po 13:00.
 • Na zkoušku je nutné se přihlásit v KOS a přijít včas.
 • Podvádění u zkoušky není tolerováno. Počítače, mobily, kalkulačky apod. nejsou při zkoušce povoleny. V případě podvodného jednání u zkoušky se postupuje podle zkušebního řádu, Článek 13. odstavec. 9.
 • U zkoušky je nutné se prokázat platným dokladem o studiu (index/průkaz studenta).
 • Studenti, kteří získali na cvičeních potřebný počet bodů k uznání písemné části zkoušky, jsou z této klasifikováni stupněm A a dostaví se až k ústní části.
 • Doporučené materiály ke studiu MAT2

  Doplňující online materiály


  Copyright © Radek Fučík. All rights reserved. Version 2015.12