01MAT1 Matematika 1

Vyhlášky

14.9.2022Při studiu můžete využít nabídky bezplatného doučování Tutory FJFI.
16.9.2022Výuka je rozvrhována jako 4+4 místo 3+3 s tím, že některé přednášky a cvičení proběhnou jednou za 14 dnů. Rozpis přednášek je uveden na této stránce, rozpis cvičení by měl být uveden u každého cvičení - pokud ne, požádejte svého cvičícího o jeho uvedení.

Průběh přednášek

po 19.9. 1. přednáška Úvodní přednáška. 1.1 Množiny, 1.2 Výroky a operace s výroky.
čt 22.9. 2. přednáška 1.3 Číselné množiny a důkaz sporem, 1.4 Důkaz matematickou indukcí, 1.5 Intervaly, 1.6 Omezenost množin, 1.7 Absolutní hodnota
čt 29.9. 3. přednáška 1.7 Absolutní hodnota, 2.1 Definice funkce (definiční obor, obor hodnot, graf funkce), 2.2 Základní funkce (polynomy, dělení polynomů).
po 3.10. 4. přednáška
čt 6.10. 5. přednáška
po 10.10. 6. přednáška
čt 13.10. 7. přednáška

Zápočet 01MAT1

 • Podmínky udělení zápočtu:
  • řádná docházka na cvičení a přednášky (viz níže)
  • aktivita na cvičeních (viz níže)
 • Docházka:
  • účast na přednáškách a na cvičeních je povinná
  • povoleny jsou nejvýše tři neomluvené absence na přednáškách a nejvýše tři neomluvené absence na cvičeních
  • vyšší počet absencí je nutné omluvit potvrzením o pracovní neschopnosti
  • při absenci na šesti a více cvičeních nebo na šesti a více přednáškách budou stanoveny individuální podmínky zisku zápočtu
  • pozor: absence je nutné omluvit neprodleně na dalším navštíveném cvičení/přednášce, jinak nebude omluvenka přijata
 • Mini testy na cvičeních:
  • 18 za semestr, trvání max. 10 minut, z každé max. 5 bodů
  • při neúčasti na cvičení nemá student na náhradní test nárok
  • tabulky, počítadla, počítače, mobily, kalkulačky apod. nejsou povoleny
  • při testech není povoleno mít zakryté uši (sluchátka, čepice, šátky apod.)
  • pozor: při podvodném jednání (např. opisování) ztrácíte automaticky možnost získat zápočet
 • Aktivita na cvičeních:
  • za správné řešení příkladů u tabule během semestru je možné celkově získat až 10 bodů
  • při odmítnutí počítání u tabule, dlouhodobé nepřipravenosti nebo vyrušování na cvičeních je cvičící oprávněn neudělit zápočet kdykoliv během semestru
 • Konzultace:
  • konzultace ke cvičením zajišťují cvičící většinou po domluvě podle jejich časových možností
  • konzultace k teorii z přednášky zajišťuje přednášející po domluvě (emailem nebo ideálně na konci přednášky)
  • na konzultace je nutné přinést pouze ty příklady, u kterých jste se zasekli během jejich řešení
  • konzultace neslouží k nahrazování nenavštíveného cvičení ani přednášky
 • Význam bodů u zkoušky:
  • 0-40 bodů: u teoretické části zkoušky je nutné zodpovědět 4 otázky ze 4 položených
  • 40-60 bodů: u teoretické části zkoušky je nutné zodpovědět 3 otázky ze 3 položených
  • 60-80 bodů: u teoretické části zkoušky stačí zodpovědět 3 otázky ze 4 položených
  • 80-100 bodů: u teoretické části zkoušky stačí zodpovědět 2 otázky ze 4 položených

  Zkouška 01MATZ1

 • Zkouška má písemnou praktickou (100 min.) a písemnou teoretickou část (60 min.) konanou v jednom dni (viz níže).
 • Praktickou písemnou část stačí napsat pouze jednou a její výsledek bude platit i pro všechny další pokusy u teoretické části v daném akademickém roce.
 • Na termíny zkoušek se přihlašujte v KOS.
 • Harmonogram zkoušky:
  • Začátek obvykle v 9:00, sraz v dostatečném předstihu před místností uvedenou v KOSu.
  • Písemná praktická část zkoušky:
   • Trvá 100 minut a skládá se z náhodně vybraných příkladů ze sbírky Matematika 1 Příklady.
   • Ke složení praktické písemné části zkoušky stačí získat alespoň 10 bodů - viz pokyny v ukázkové zkouškové písemce pdf (111,14 kB) .
   • Datum: Termín:
  • Mezi oběma částmi zkoušky je asi 20 až 30 minut přestávka, tj. praktická část končí obvykle cca v 10:40 a teoretická část začíná v 11:00. V případě, že budete na daném termínu skládat jen teoretickou část zkoušky, přijďte na první část, tj. od 9:00!
  • Písemná teoretická část zkoušky:
   • Trvá 60 minut a skládá se z otázek vybraných ze seznamu otázek k ústní části zkoušky pdf (90,30 kB) .
   • Datum: Termín:
 • Podvádění u zkoušky není tolerováno. Počítače, mobily, kalkulačky apod. nejsou při zkoušce povoleny.
 • Pozor: při podvodném jednání (např. opisování) ztrácíte automaticky nárok na zápočet v tomto akademickém roce.
 • U zkoušky je nutné se prokázat platným dokladem o studiu (index/průkaz studenta).
 • Doporučené materiály ke studiu MAT1